Et salgsokument skal minst inneholde:

  • Dato for utstedelse.
  • Nummer som tildeles maskinelt eller er forhåndstrykt.
  • Selgers navn og organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA dersom den næringsdrivende er registrert i mva-registeret.
  • Kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer (her er det en del unntak når det gjelder kontantsalg).
  • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten.
  • Kvantum eller omfang av det som er levert eller ytet.
  • Vederlaget for varen eller tjenesten samt betalingsforfall.
  • Tidspunkt og sted for levering.
  • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter.

Avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor merverdiavgiftslovens område, skal framgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder når salget avgiftsberegnes etter forskjellige satser.

Dersom du overlater oppgaven til Primo Services AS kan du være sikker på ovenforstående blir ivaretatt. Dersom dere ønsker å fakturere selv kan vi være behjelpelige med å sette opp dette og legge til rette for import inn i vårt regnskapssystem.